ବେସବୋର୍ଡ |
କଳା ବାଦାମ |
ସେଭ୍ରନ୍ |
ବିଷୟରେ

ଜିଆଙ୍ଗସୁ ଜେନ୍ ରୁଇ ଫର୍ନିଚର୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ solid କଠିନ କାଠ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଚଟାଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ |

ଜିଆଙ୍ଗସୁ ଜେନ୍ ରୁଇ ଆସବାବପତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ କୋ।

ଜିଆଙ୍ଗସୁ ଜେନ୍ ରୁଇ ଫର୍ନିଚର୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ solid କଠିନ କାଠ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଚଟାଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ |

କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେବାକୁ ମ basic ଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା |

କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେବାକୁ ମ basic ଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳାରେ 5 ଟି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ 300,000 ଘନ ମିଟର ଉଚ୍ଚମାନର ଚଟାଣ ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ |ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ବିରି ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ବିଚ୍ ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା |

ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳାରେ 5 ଟି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ 300,000 ଘନ ମିଟର ଉଚ୍ଚମାନର ଚଟାଣ ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ |ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ବିରି ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ବିଚ୍ ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

କମ୍ପାନୀର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି (ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ) ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦଳ ଅଛି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଭଲ |

କମ୍ପାନୀର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି (ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ) ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦଳ ଅଛି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି |

ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ଭେନେର ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉତ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ କରିଛି |

ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ମାଣ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ଭେନେର ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉତ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ କରିଛି |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ସମ୍ବାଦ

 • 06-182022

  ମାନବିକ ପରିଚାଳନା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ |

  ଆମର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ solid କଠିନ କାଠ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଚଟାଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ | କମ୍ପାନୀ ଏକ ମାନବିକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ |ଲେଗାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ...

 • 06-182022

  ଚଟାଣ ମ Basic ଳିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

  ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆମକୁ ଭଲ ସଫେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ |ଚଟାଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ୍ |ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚଟାଣକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବା |ତୃତୀୟତ floor, ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଚଟାଣ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ |ପରେ ...

 • 06-182022

  ସଂସ୍ଥାପନ କାଠ ଚଟାଣ ଆଲୁଅ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି?

  ଫ୍ଲୋର ଗ୍ଲୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଡେସିଭ୍ ଯାହା କାଠ ଚଟାଣ ପକାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା କାଠ ଚଟାଣକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଦୃ ly ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ |ମୁଁ ଫ୍ଲୋର ଗ୍ଲୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି କି?ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ଲୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ?ଦେଖିଲ ଟିକେ!Flo ଚଟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଲୁଅ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କି?ବାସ୍ତବରେ, ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ଲୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ...